Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van dienstverlening van Mens Advocaten B.V. gevestigd te Rotterdam

1. Mens Advocaten

1.1. Mens Advocaten B.V. (hierna: Mens Advocaten) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd te Rotterdam. Op verzoek van de opdrachtgever doet de vennootschap opgave van de vennootschappen waaruit zij bestaat. Alle overeenkomsten van opdracht worden uitsluitend gesloten met Mens Advocaten.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Mens Advocaten bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

2. De overeenkomst van opdracht

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mens Advocaten aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

2.2. Indien de opdrachtgever de inhoud van de voor hem/haar door Mens Advocaten verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Mens Advocaten gehouden die derde op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te wijzen. Indien een derde op enigerlei wijze van de inhoud van die werkzaamheden gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

3. Inschakeling van derden

3.1. De keuze van door Mens Advocaten in te schakelen derden zal geschieden met de nodige zorgvuldigheid en waar wenselijk/mogelijk, in overleg met de opdrachtgever.

3.2. Mens Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Iedere aansprakelijkheid van Mens Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Mens Advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.

4.2. Indien en voor om welke redenen dan ook krachtens de bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

4.3. Op de beperking van aansprakelijkheid zal geen beroep worden gedaan wanneer de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van een met de leiding belaste persoon binnen Mens Advocaten.

5. Vrijwaring door de opdrachtgever voor aanspraken derden

5.1. De opdrachtgever vrijwaart Mens Advocaten tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever.

5.2. De opdrachtgever vrijwaart Mens Advocaten alsmede de in artikel 1.2 bedoelde personen tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

6. Betaling

6.1. Het honorarium wordt bij aanvang van de zaak overeengekomen tussen Mens Advocaten en de opdrachtgever.

6.2. Mens Advocaten heeft het recht de door haar gehanteerde uurtarieven jaarlijks te indexeren.

6.3. De betaling van declaraties door de opdrachtgever dient in beginsel binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de betaling binnen deze termijn uitblijft is Mens Advocaten gerechtigd om naast buitengerechtelijke kosten over het te incasseren bedrag in rekening te brengen alsmede wettelijke rente.

6.4. Mens Advocaten is gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer het honorarium niet tijdig is voldaan.

7.  Klachten

7.1. Voor wat betreft de klachtenbehandeling wordt verwezen naar website.

8. Toepasselijk recht

8.1. Op alle overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en Mens Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechtbank te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van de geschillen.

8.2. Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.menshelpt.nl.

9. Privacystatement Mens Advocaten
9.2. Het privacystatement Mens Advocaten is van toepassing. Het ‘privacystatement Mens Advocaten B.V.’ kan geraadpleegd worden op www.menshelpt.nl.